1.     มาตรฐานกำหนดตำแหน่งการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  (แก้ไขปรับปรุงใหม่) สายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งหัวหน้าศูนยัพัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครูนวัตกรรมใหม่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ  Professional L

Visitors: 687,831